Vedtægter

Navn og hjemsted

Par. 1.

Selskabets navn er Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi.
På engelsk Danish Association for Behaviour and Cognitive Therapy.

Formål

Par. 2.

Stk. 1. Selskabets formål er at fremme anvendelsen af en metateoretisk, teoretisk og empirisk kognitiv adfærdsterapi, således at en kompetent, kritisk og etisk legitimeret terapi kan udøves.

Stk. 2. Psykoterapeutisk arbejde skal kunne legitimeres i forhold til internationale menneskerettighedskonventioner og fagpsykologiske etikregler. I tilslutning hertil bør konsekvenserne af det terapeutiske arbejde vurderes med henblik på:

a. Livsvilkår
Om livsvilkårene ud fra bedste skøn kan siges at blive forbedret for de involverede personer.

b. Selvkontrol
Om de involverede personer opnår større grad af indflydelse på deres sociale og fysiske omverden.

c. Magtbalance
Om konsekvenserne er til fordel ikke alene for involverede personer, men også for signifikante andre.

d. Tidsperspektiv
Om der er et optimalt forhold mellem de umiddelbare og fjernere konsekvenser af det terapeutiske arbejde.

e. Integreret værdisystem
Om konsekvenserne indebærer et bedre integreret, mindre modsætningsfyldt og mere styrende værdisystem hos de involverede.

Virksomhed

Par. 3.
Selskabet søger formålet realiseret ved:

a. At udforme retningslinjer for praktisering af kognitiv adfærdsterapi og ved at stimulere til og deltage i en kontinuerlig diskussion af mål, holdninger og etiske problemer i forbindelse med psykoterapi.

b. At gennemføre en kursusvirksomhed (foredrag, workshops, o. lign.) om kognitiv adfærdsterapi.

c. At udgøre et kontaktorgan, som kan vejlede institutioner og andre faggrupper i psykoterapeutiske spørgsmål.

d. At samarbejde med relevante udenlandske institutioner og foreninger, heriblandt den Europæiske Sammenslutning for Adfærds- og kognitive Terapi (EABCT).

e. At fremme den videnskabelige forskning og publicering om kognitiv adfærdsterapi.

Medlemmer

Par. 4.

Stk.1. Enhver, der er interesseret i kognitiv adfærdsterapi og som kan tilslutte sig selskabets formålsparagraf (par. 2.), kan opnå medlemskab af selskabet.

Anmodning om medlemskab stiles til bestyrelsen v/sekretariatet.

Stk. 2. Alle medlemmer er ved fremmøde stemmeberettiget og valgbare i foreningsanliggender.

Stk. 3. Medlemskab er betinget af rettidigt indbetalt kontingent. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, bortfalder selskabets pligt til at viderebringe informationer om selskabets aktiviteter. Restance over et år medfører slettelse.

Generalforsamling

Par. 5.

Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året. Mødetidspunkt og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt af bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Stk. 4. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved bestyrelsens initiativ og skal tilgå medlemmerne skriftligt senest tre uger før generalforsamlingen. Ved anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelsen udsendes senest 14 dage efter fremsættelsen af anmodningen.

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden, som udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent og referent.
b. Beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
c. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
d. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
e. Behandling af evt. indkomne forslag, som er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
f. Fastlæggelse af selskabets arbejdsopgaver i det kommende år.
g. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer til det antal pladser i bestyrelsen, der er på valg.
i. Valg af revisor.
j. Eventuelt.

Stk. 6. Alle beslutninger forudsætter tilslutning blandt flertallet af de fremmødte ved generalforsamlingen.

Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer forelægges bestyrelsen skriftligt senest 10 dage før de ordinære generalforsamling. Vedtagelse af vedtægsændring forudsætter, at 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer for.

Stk. 8. Alle beslutninger ved generalforsamlingen indføres i protokollen, som umiddelbart efter mødets afslutning underskrives af dirigenten. Afskrift af protokollen udsendes til medlemmerne senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 9. Stemmeafgivningen sker ved et medlems personlige fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved fuldmagt.

Bestyrelsen

Par. 6.

Stk. 1. Selskabets ledes af bestyrelsen.

Stk. 1a. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 9 bestyrelsesmedlemmer. Derudover har bestyrelsen bemyndigelse til at udpege op til to psykologi- eller lægestuderende, der tiltræder bestyrelsen uden stemmeret. Udpegning af studerende gælder for et år ad gangen eller, indtil bestyrelsen trækker den tilbage og genudpegning kan finde sted.

Stk. 2. Af hensyn til kontinuiteten vælges bestyrelsesmedlemmerne for to år ad gangen. Formanden er dog på valg hvert år og vælges forud for valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Genvalg af Selskabet for Adfærds- og Kognitiv Terapi formand og bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Stk. 3. På første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og kasserer.

Stk. 3a. Dette møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen med konstituering og fastlæggelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde som eneste punkter på dagsorden.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden:

a. I formandens frafald overtager næstformanden hans funktioner.

b. Dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne før mødets afholdelse. Beslutningsreferat tilsendes bestyrelsesmedlemmerne.

c. Selskabet tegnes af formand og kasserer.

d. Kassereren bemyndiges af bestyrelsen til at disponere i fornødent omfang.

e. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

f. Intet medlem af selskabet SAKT, herunder dens bestyrelse hæfter personligt økonomisk for selskabets økonomiske anliggender.

Arbejdsgrupper

Par. 7.

Stk. 1. Selskabet opfordrer medlemmerne til at slutte sig sammen i arbejdsgrupper. Formålet med arbejdsgrupperne er at tilbyde et forum for udbygning af den teoretiske kompetence og for gensidig supervision.

Stk. 2. En arbejdsgruppe oprettes ved at anmelde den til bestyrelsen med angivelse af gruppemedlemmernes adresse samt af gruppens kontaktperson.

Stk. 3. Bestyrelsen kan give en repræsentant for arbejdsgruppen adgang til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret

Udmeldelse

Par. 8

Udmeldelse af SAKT skal ske skriftligt til kassereren.

Eksklusionsret

Par. 9.

Stk. 1. Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen, såfremt et medlem groft overskrider selskabets vedtægter eller handler i klar modstrid med etiske principper for psykoterapeutisk arbejde (jf. par. 2.).

Stk. 2. Forinden eksklusionen finder sted, skal bestyrelsen give de pågældende lejlighed til at fremføre deres synspunkter.

Stk. 3. Eksklusionen kan af det pågældende medlem indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusionen opretholdes, hvis 2/3 af de afgivne stemmer bekræfter denne.

Opløsning

Par. 10.

Stk. 1. Ved ordinær generalforsamling kan ¾ af de fremmødte medlemmer forlange spørgsmålet om selskabets opløsning taget op på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling skal 4/5 af de fremmødte medlemmer bekræfte ønsket om selskabets opløsning før denne kan eksekveres af bestyrelsen.

Stk. 3. Selskabets midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, men generalforsamlingen skal ved opløsningen beslutte deres anvendelse til fremme af psykoterapeutisk forskning eller et hermed beslægtet formål.